Zwroty

 1. Odstąpienie od umowy
  1. Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
  2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku:
   1. gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
   2. gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin do użycia.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

…………………………

podpis Klienta

 1. Reklamacje
  1. Klient ma prawo zwrócić towar w przypadku niezgodności towaru z umową. Klient zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową. Sprzedawca zobowiązuje się wymienić towar na właściwy lub zwrócić pieniądze w terminie 14 dni.
  2. Adres do obsługi reklamacji:
   FUP Kraków 49
   Łąkowa 27 skr. 45
   31-446 Kraków